کد ملی: 1531619363

نام: محمد

نام خانوادگی: خلیفه

نام پدر: ابراهیم

شناسه صنفی: 0446320404

نام املاک: املاک خلیفه

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/12

تاریخ انقضاء: 1400/05/12

آدرس: پردیس فاز 4 محله 3 میدان شهدا غواص

فهرست