کد ملی: 1601688997

نام: رضا

نام خانوادگی: عبدی

نام پدر: محسن

شناسه صنفی: 0368385379

نام املاک: مسکن گلها

تاریخ صدور پروانه: 1393/04/09

تاریخ انقضاء: 1398/04/09

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی خ ش حق وردیان جنب مدرسه میقات

فهرست