کد ملی: 1601778619

نام: احد

نام خانوادگی: نظری علی بیک کندی

نام پدر: الله ویردی

شناسه صنفی: 0405248883

نام املاک: نظری

تاریخ صدور پروانه: 1385/10/23

تاریخ انقضاء: 1395/10/24

آدرس: بومهن خیابان حاج منصور

فهرست