کد ملی: 1671608062

نام: منوچهر

نام خانوادگی: داداش زاده

نام پدر: لطفعلی

شناسه صنفی: 0403358022

نام املاک: داداش زاده

تاریخ صدور پروانه: 1391/03/15

تاریخ انقضاء: 1401/03/14

آدرس: بومهن پشت شهرداری خیابان مهراب

فهرست