کد ملی: 1709885351

نام: محمود

نام خانوادگی: علی زاده فرد

نام پدر: اصلان

شناسه صنفی: 0408573137

نام املاک: سفیران

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

تاریخ انقضاء: 1398/12/07

آدرس: بومهن خیابان شهید مسعود زاهدی

فهرست