کد ملی: 1756144370

نام: سعید

نام خانوادگی: مخلص آبادی فراهانی

نام پدر: مصطفی

شناسه صنفی: 0437947496

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/03

تاریخ انقضاء: 1399/07/04

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری آسمان نبش ورودی شمالی

فهرست