کد ملی: 1815330171

نام: عباس

نام خانوادگی: ارشادی

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0370164429

نام املاک: سفیر

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/27

تاریخ انقضاء: 1398/03/27

آدرس: فاز3 تجاری ویونا 20

فهرست