کد ملی: 1815356049

نام: مسعود

نام خانوادگی: ماهرخ

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0437947937

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1389/10/11

تاریخ انقضاء: 1399/10/12

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست