کد ملی: 1818110830

نام: اکبر

نام خانوادگی: میر شفیعی

نام پدر: نوراله

شناسه صنفی: 0417531530

نام املاک: مسکن پردیس

تاریخ صدور پروانه: 1394/04/09

تاریخ انقضاء: 1399/04/10

آدرس: پردیس-فاز3-بلوارسفیرامید-خیابان معلم-بعدازمسجد

فهرست