کد ملی: 1818315696

نام: حسین

نام خانوادگی: ملکی

نام پدر: قربانعلی

شناسه صنفی: 0437403635

نام املاک: 110

تاریخ صدور پروانه: 1389/06/06

تاریخ انقضاء: 1399/06/07

آدرس: جاجرود-سعید آباد_مقابل مدرسه شهدای غزه

فهرست