کد ملی: 2061563740

نام: میرعلی

نام خانوادگی: معصومی

نام پدر: خضراله

شناسه صنفی: 0400140802

نام املاک: معصومی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/13

تاریخ انقضاء: 1398/10/13

آدرس: بومهن خیابان آزادواری بوستان دوازدهم

فهرست