کد ملی: 2141583357

نام: ولی اله

نام خانوادگی: گل کار

نام پدر: موسی

شناسه صنفی: 0439091987

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/02/26

تاریخ انقضاء: 1398/02/26

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) خ حاج منصور

فهرست