کد ملی: 2142818498

نام: سلمان

نام خانوادگی: پیل افکن

نام پدر: اکبر

شناسه صنفی: 0420175429

نام املاک: مشاور املاک جم

تاریخ صدور پروانه: 1394/05/25

تاریخ انقضاء: 1399/05/26

آدرس: بومهن خ حاج منصور نبش نیایش یکم

فهرست