کد ملی: 2295319269

نام: سید حسن

نام خانوادگی: زجاج مطلق

نام پدر: سید جواد

شناسه صنفی: 0369446920

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/13

تاریخ انقضاء: 1398/06/13

آدرس: پردیس فاز2 تجاری قصر پردیس 27

فهرست