کد ملی: 2300328046

نام: مجتبی

نام خانوادگی: آژ

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0400807646

نام املاک: دیپلمات

تاریخ صدور پروانه: 1393/08/05

تاریخ انقضاء: 1398/08/05

آدرس: پردیس فاز2 تجاری گلستان طبقه همکف

فهرست