کد ملی: 2649015640

نام: فرهاد

نام خانوادگی: داداشی

نام پدر: علی اکبر

شناسه صنفی: 0437054112

نام املاک: میلاد

تاریخ صدور پروانه: 1386/07/30

تاریخ انقضاء: 1396/07/30

آدرس: پردیس میدان امام(ره) تجاری گلستان

فهرست