کد ملی: 2721367870

نام: حجت

نام خانوادگی: حبیبی نژاد

نام پدر: عیسی

شناسه صنفی: 0437642122

نام املاک: حبیبی

تاریخ صدور پروانه: 1389/05/02

تاریخ انقضاء: 1399/05/03

آدرس: پردیس فاز2 خ ملاصدرا تجاری یاس 2

فهرست