کد ملی: 2721778447

نام: حبیب

نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: فرهاد

شناسه صنفی: 0386105643

نام املاک: رضوان

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/30

تاریخ انقضاء: 1398/06/30

آدرس: پردیس میدان امام خمینی تجاری گلستان 17

فهرست