کد ملی: 3110211203

نام: علی

نام خانوادگی: گلپایگانی

نام پدر: قنبر

شناسه صنفی: 0254206852

نام املاک: گلپایگانی

تاریخ صدور پروانه: 1384/07/10

تاریخ انقضاء: 1394/07/10

آدرس: شهید صدوقی شهید صدوقی 1

فهرست