کد ملی: 3309011070

نام: صفرعلی

نام خانوادگی: حسن آبادی

نام پدر: براتعلی

شناسه صنفی: 0437951892

نام املاک: حسنی

تاریخ صدور پروانه: 1388/03/30

تاریخ انقضاء: 1398/03/30

آدرس: بومهن بلوار امام(ره)خیابان صنوبر

فهرست