کد ملی: 3379522295

نام: کبری

نام خانوادگی: سبحانی اصل

نام پدر: غفور

شناسه صنفی: 0382748162

نام املاک: املاک آراد

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/30

تاریخ انقضاء: 1398/06/30

آدرس: فاز1 میدان عدالت پاساژولی عصر 201

فهرست