کد ملی: 3539636900

نام: مرضیه

نام خانوادگی: بامنیری

نام پدر: عبدالحسین

شناسه صنفی: 0406418123

نام املاک: بامنیری

تاریخ صدور پروانه: 1389/10/04

تاریخ انقضاء: 1399/10/05

آدرس: پردیس فاز 1 خ ملاصدرا شرقی مجتمع آسمان ط همکف

فهرست