کد ملی: 3800955350

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: عبدی

نام پدر: محمود

شناسه صنفی: 0437416554

نام املاک: علی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/17

تاریخ انقضاء: 1399/07/18

آدرس: بومهن بلوار امام خ اسلامی

فهرست