کد ملی: 3874638571

نام: مهدی

نام خانوادگی: هجرانی

نام پدر: محمد حسین

شناسه صنفی: 0367823026

نام املاک: مسکن 2 در 2

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/14

تاریخ انقضاء: 1398/02/14

آدرس: فاز 2 محله 1تجاری کوه نور 7

فهرست