کد ملی: 3930304252

نام: رضا

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0374223527

نام املاک: حامد

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/22

تاریخ انقضاء: 1398/03/22

آدرس: سیاه سنگ نبش دانش5 231

فهرست