کد ملی: 3931730735

نام: محمود

نام خانوادگی: کمربیگی

نام پدر: علی یار

شناسه صنفی: 0417438907

نام املاک: پارسیان

تاریخ صدور پروانه: 1394/04/08

تاریخ انقضاء: 1399/04/09

آدرس: پردیس فاز 2 تجاری گلستان ط همکف

فهرست