کد ملی: 3932300815

نام: علی قربان

نام خانوادگی: جمشیدی

نام پدر: عبدالله

شناسه صنفی: 0367845376

نام املاک: مشاور املاک جمشیدی

تاریخ صدور پروانه: 1393/03/12

تاریخ انقضاء: 1398/03/12

آدرس: پردیس فاز 4 تجاری شقایق

فهرست