کد ملی: 3932761911

نام: مهدی

نام خانوادگی: جمشیدی

نام پدر: علی قربان

شناسه صنفی: 0445865925

نام املاک: جمشیدی

تاریخ صدور پروانه: 1395/05/05

تاریخ انقضاء: 1400/05/05

آدرس: پردیس فاز4 میدان فردوس تجاری فردوس همکف

فهرست