کد ملی: 3961858586

نام: حسین

نام خانوادگی: ایمانی نسب

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0406190424

نام املاک: ایمانی

تاریخ صدور پروانه: 1390/05/15

تاریخ انقضاء: 1400/05/15

آدرس: بومهن خرمدشت خ اصلی بعداز بلوار

فهرست