کد ملی: 3962037306

نام: مراد

نام خانوادگی: کفراشی

نام پدر: شمسعلی

شناسه صنفی: 0405351521

نام املاک: کفراشی

تاریخ صدور پروانه: 1388/09/28

تاریخ انقضاء: 1398/09/28

آدرس: بومهن جاده ابعلی بر جاده اصلی قبل از بلوار اصلی خرمدشت

فهرست