کد ملی: 3979221245

نام: علی

نام خانوادگی: محدث

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0406194668

نام املاک: محدث

تاریخ صدور پروانه: 1390/12/10

تاریخ انقضاء: 1400/12/09

آدرس: بومهن بلوار امام خ سپاه

فهرست