کد ملی: 4131424002

نام: قدرت اله

نام خانوادگی: گودرزی

نام پدر: اکبرآقا

شناسه صنفی: 0370171630

نام املاک: اول

تاریخ صدور پروانه: 1393/02/15

تاریخ انقضاء: 1394/02/15

آدرس: فاز4 مجتمع تجاری فردوس 10

فهرست