کد ملی: 4132178293

نام: فریدون

نام خانوادگی: سعیدی

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0437060414

نام املاک: آسمان

تاریخ صدور پروانه: 1388/06/28

تاریخ انقضاء: 1398/06/28

آدرس: بومهن-کرشت جنب دهیاری

فهرست