کد ملی: 4133109287

نام: محمد

نام خانوادگی: گودرزی

نام پدر: محمد رضا

شناسه صنفی: 0427098710

نام املاک: رخشان

تاریخ صدور پروانه: 1394/08/30

تاریخ انقضاء: 1399/08/30

آدرس: بومهن بلوار امام خمینی نرسیده به اداره کشاورزی

فهرست