کد ملی: 4199458948

نام: منوچهر

نام خانوادگی: محمدی

نام پدر: محمدحسین

شناسه صنفی: 0407686489

نام املاک: فدک

تاریخ صدور پروانه: 1387/05/19

تاریخ انقضاء: 1397/05/18

آدرس: پردیس میدان امام(ره) تجاری قصر پردیس

فهرست