کد ملی: 4208490918

نام: محمد حسین

نام خانوادگی: رستمیان

نام پدر: نامدار

شناسه صنفی: 0382309881

نام املاک: اسکان

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/30

تاریخ انقضاء: 1398/05/30

آدرس: خیابان سیاهسنگ روبروی خیابان هشتم نبش کوچه حاتمی 123

فهرست