کد ملی: 4208490934

نام: فاضل

نام خانوادگی: رستمیان عوض آبادی

نام پدر: نامدار

شناسه صنفی: 0406923119

نام املاک: فرید

تاریخ صدور پروانه: 1393/11/14

تاریخ انقضاء: 1398/11/14

آدرس: خیابان سیاهسنگ بین دانش هشتم ونهم

فهرست