کد ملی: 4432263385

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: موذنی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0406304732

نام املاک: موذنی

تاریخ صدور پروانه: 1387/08/25

تاریخ انقضاء: 1397/08/24

آدرس: پردیس فاز 1 خ فروردین جموبی مجتمع مروارید

فهرست