کد ملی: 4539399802

نام: هاجر

نام خانوادگی: نیک خواه

نام پدر: علی

شناسه صنفی: 0406802527

نام املاک: دارابی

تاریخ صدور پروانه: 1393/11/13

تاریخ انقضاء: 1398/11/13

آدرس: پردیس فاز 1 خیابان نوروزتجاری کوثر ط همکف غربی

فهرست