کد ملی: 4609403455

نام: مهدی

نام خانوادگی: صداقتکار

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0437337352

نام املاک: پاسارگارد

تاریخ صدور پروانه: 1387/12/10

تاریخ انقضاء: 1397/12/09

آدرس: پردیس فاز 2 تجاری گلستان

فهرست