کد ملی: 4609434350

نام: مالک

نام خانوادگی: جورابلوخانی

نام پدر: رضا

شناسه صنفی: 0437068470

نام املاک: جورابلو

تاریخ صدور پروانه: 1388/10/12

تاریخ انقضاء: 1398/10/12

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست