کد ملی: 5039627289

نام: عبداله

نام خانوادگی: فلاحی

نام پدر: مراد

شناسه صنفی: 0406178036

نام املاک: فلاحی

تاریخ صدور پروانه: 1390/09/20

تاریخ انقضاء: 1400/09/20

آدرس: بومهن خیابان سعید آباد مجاور رودخانه

فهرست