کد ملی: 5039868081

نام: حبیب

نام خانوادگی: رضائی

نام پدر: خدارحم

شناسه صنفی: 0437648713

نام املاک: رضایی

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/11

تاریخ انقضاء: 1398/07/11

آدرس: پردیس فاز 1 میدان عدالت تجاری ولیعصر

فهرست