کد ملی: 5199281151

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: علی اکبرپور

نام پدر: نجفقلی

شناسه صنفی: 0317225643

نام املاک: سينا

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/07

تاریخ انقضاء: 1402/02/07

آدرس: بومهن بعاز پل رودخانه خیابان شهید مسعود زاهدی 196

فهرست