کد ملی: 5249298850

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: قدرتی

نام پدر: رضاقلی

شناسه صنفی: 0437083231

نام املاک: پاسارگارد

تاریخ صدور پروانه: 1389/02/04

تاریخ انقضاء: 1399/02/05

آدرس: بومهن بلوار امام (ره) خ حاج منصور شهرک بهار طلائیه

فهرست