کد ملی: 5579342373

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: رنگین کار

نام پدر: اسداله

شناسه صنفی: 0461477690

نام املاک: انبوه سازان شرق

تاریخ صدور پروانه: 1395/11/10

تاریخ انقضاء: 1400/11/10

آدرس: امامزاده قاسم ، شهرک بهار طلائیه ، خیابان علم و صنعت ، خیابان اصلی شهرک ، روبروی تجاری خلیج فارس قطعه 11 ، طبقه اول ، واحد 1

فهرست