کد ملی: 5659489370

نام: رضا

نام خانوادگی: کاظمی دولت آبادی

نام پدر: حسین

شناسه صنفی: 0192594693

نام املاک: طلائی

تاریخ صدور پروانه: 1388/04/13

تاریخ انقضاء: 1398/04/13

آدرس: بومهن کرشت مقابل بهزیستی پلاک 418 0

فهرست