کد ملی: 5669592433

نام: مونس

نام خانوادگی: حقی ناوند

نام پدر: سلمان

شناسه صنفی: 0099637277

نام املاک: حقی

تاریخ صدور پروانه: 1385/06/25

تاریخ انقضاء: 1395/06/26

آدرس: بومهن بلوارچمران اول شهرک کشاورزی نبش 16متری نسترن پلاک 233 0

فهرست