کد ملی: 5739157609

نام: رضا

نام خانوادگی: عبداللهی

نام پدر: عبداله

شناسه صنفی: 0404695368

نام املاک: پارسیان

تاریخ صدور پروانه: 1391/11/15

تاریخ انقضاء: 1401/11/14

آدرس: بومهن بلوار امام خ سپاه

فهرست