کد ملی: 5739289564

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: نامجو

نام پدر: عزیزاله

شناسه صنفی: 0437417345

نام املاک: 110خرمدشت

تاریخ صدور پروانه: 1388/07/11

تاریخ انقضاء: 1398/07/11

آدرس: خرمدشت بلوار 35 متری بین خیابانهای 3و4 غربی

فهرست